sida

Politik

Valplattform 2019-2022

Vänsterpartiet Pajala vill ha en sammanhållen kommun där kvalité och utveckling är tongivande för att möta framtidens behov. Där kulturen får sin självklara plats, där skolbarn har en tillgänglig, bra och trygg skola, där kvinnor och män har samma möjligheter och utrymme och där äldre ska kunna bo i sitt närområde så länge som möjligt med meningsfull dag och tryggt liv. För att åstadkomma detta vill vi:

6-timmars arbetsdag
Vänsterpartiet vill påbörja övergången till sex timmars arbetsdag. Detta gäller även i Pajala kommun. Som en stor arbetsgivare för yrkesarbetare i välfärden vill vi utveckla verksamheten med nya arbetssätt, som sätter medborgare men också medarbetare i fokus. Vi vill se ett arbetsliv där alla orkar arbeta till pension och inte blir utslitna i förväg, som skapar kontinuitet i den service våra medborgare har rätt till. Därför vill Vänsterpartiet under mandatperioden på en arbetsplats införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön som ett första steg.

Återigen bli Sveriges bästa skola
Pajalas skolor har elevgrupper som inte är för stora och en hög personaltäthet, ändå står vi inför utmaningar som sjunkande resultat och minskad lärarbehörighet. Efter en lång tid av ekonomiska nedskärningar inom skolan är det dags att fokusera på innehållet och dess kvalité. Alla elever har rätt att känna trygghet i sin skolmiljö, skolan ska arbeta aktivt för allas lika värde och att motverka mobbning och rasism. För att alla elever oavsett förutsättningar
ska få en god undervisning behöver skolans resurser användas på rätt sätt. Samtidigt måste elevernas arbetsdag, oavsett var i vår kommun de bor, vara hanterbar för att kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Vänsterpartiet vill utveckla skolans arbetsformer, verka för en god kompetensutveckling och -försörjning och förstärka skolskjutsarna för kommunens alla elever.

Möta framtidens behov inom vård och omsorg
Utifrån vår befolkningsstruktur, kommer förväntningarna på kommunens vård och omsorg
att både öka och förändras. Medborgaren ska kunna få den hjälp som behövs, när de behöver den. Arbetet med att möta nuvarande och kommande behov är redan påbörjat och Vänsterpartiet är en garant för att det kommer fortsätta. Fler och tidigare insatser med goda aktiviteter för äldre och trygghetsboende som en ytterligare boendeform, ger utökade möjligheter för våra äldre att bo kvar i sitt närområde en längre tid. Detta liksom utveckling av digital
teknik inom omsorgen och en trygg hemsjukvård för dem som behöver det ger en tryggare och bättre omsorg för våra äldre.

Attraktivt medarbetarskap
Att arbeta i Pajala kommun ska innebära goda förutsättningar till utveckling och delaktighet. Det ska innebära rätt till heltid och ett hållbart arbetsliv. Vi vill kunna möta det behov vi har av arbetskraft och kunna skapa bra vägar in till arbetslivet. Vänsterpartiet vill värna och möjliggöra vuxenutbildning och vi vill att Pajala kommun som arbetsgivare ska så långt det är möjligt tillvarata
människor som utbildar sig inom bristyrkena som blivande medarbetare. Vi vill utveckla arbetsmarknadsförvaltningen för att kunna erbjuda praktikplatser varvat med utbildning. Vänsterpartiet anser att kompetensutveckling för medarbetare är viktigt och vi vill göra friskvårdssatsningar för kommunens personal.

En varierad arbetsmarknad
I Pajala kommun sysselsätts ungefär lika många i offentlig sektor som i privat främst genom småföretagande. Att värna en differentierad arbetsmarknad är en självklarhet
för Vänsterpartiet. Vi behöver förbättra dialogen mellan
kommun och näringsliv och återskapa stöttning för
expansion och utveckling av företag i vår kommun Detta
vill vi göra genom att skapa en plattform eller enhet för
utveckling av företagande, landsbygdsutveckling och
platsutveckling. Detta så att Pajala kommun visar sig vara en bra kommun att bo i och verka i samt en värdig kommun att flytta till. Exempel för aktiviteter är samverkan och samordning mellan kommun, myndigheter och näringsliv vid personalrekryteringar och kompetensförsörjningsfrågor samt samhällsutveckling. Vänsterpartiet vill också stärka det lokala perspektivet i upphandlingar av tjänster och produkter där det är möjligt.

En sammanhållen kommun med ett starkt
kultur- och föreningsliv
Vi är en kommun. Vi medborgare är kommunens främsta
tillgångar oavsett var vi bor. Livskraft och möjlighet till landsbygdsutveckling är förutsättningar som Vänsterpartiet vill se. Att ge förutsättningar för att delta i idrott, kultur och föreningsliv måste till. Utöver skolskjutsar ska också möjlighet att delta i kvällsaktiviteter runt om i kommunen finnas. Det kan vara god tillgång till kollektivtrafik som möjliggör det, eller ett ökat bidrag för reseersättningen för barn och ungdomar som deltar i idrott och kulturverksamhet. Föreningslivet i hela kommunen ska
med förenings- och aktivitetsbidrag kunna bedriva bra
och aktiv verksamhet. Det lokala kulturlivet ska värnas
och minoritetskulturerna har en självklar plats, liksom en
stark Kulturskola. Vår målsättning är att avsätta minst
1% av kommunens budget för kultursatsningar.

Kopiera länk