sida

Politik

Valprogram 2022-2026

Det är här det händer! Pajala kommun befinner sig i en positiv utvecklingskurva med en stark framtidstro. Vi har en allt bredare arbetsmarknad med låg arbetslöshet som möjliggör att ungdomar och barnfamiljer kan och vill leva sina liv här. Med förväntningar på mer än att bara arbeta, äta och sova. Vänsterpartiet i Pajala vill se en kommun med mervärde för invånarna, de som bor här och de som flyttar hit.

Vi vill ha en sammanhållen kommun där kvalité och utveckling är tongivande för att möta behoven idag och framöver. En kommun där alla har samma möjligheter och utrymme. Där kulturen har sin självklara plats, där barn och elever har en tillgänglig, bra och trygg skola och där äldre ska kunna bo i sitt närområde så länge som möjligt med ett meningsfullt och tryggt liv.

Vänsterpartiet i Pajala kommer att:

 • Prioritera välfärden och använda kommunens medel till kommunens verksamheter. Det finns inget självändamål att gå med stora överskott i en tid där stora satsningar är nödvändiga. Skattemedel ska inte försvinna ut i marknadslösningar och privata vinster.
 • Vara ett ansikte utåt för kommunens behov och intressen. I den stora omställning som pågår behöver kommunen göra sin röst hörd i vad det innebär att vara en landsbygdskommun under utveckling. Med våra vägar in till både regional och nationell nivå kommer vi att vara pådrivande i det arbetet.

 

Pajala kommun som arbetsgivare

Att arbeta i Pajala kommun ska innebära goda förutsättningar till utveckling och delaktighet. Det ska innebära rätt till heltid och ett hållbart arbetsliv för att orka fram till pensionsålder. Vi vill kunna möta det behov vi har av arbetskraft och kunna skapa bra vägar in till arbetslivet.

 • Införandet av Arbetstidsförkortning påbörjas i kommunens verksamheter. I grunden 6 timmars arbetsdag men schemaplanering för 30 timmars arbetsvecka.
 • heltid för alla medarbetare
 • Tillitsbaserad styrning införs
 • Stipendieprogram för studenter breddas till fler områden inom kommunens verksamheter.
 • Vara en hälsofrämjande arbetsgivare med en god arbetsmiljö.

 

Mervärde i en sammanhållen kommun

Ett rikt kultur- och föreningsliv, spritt över hela kommunen, är en livsnerv för oss medborgare. Fritid, idrott och kultur ska vara lättillgänglig och ha stabila förutsättningar.

 • Fritidsgårdsverksamhet startas med långsiktiga resurser
 • Verka för att Lokal kollektivtrafik införs, för att kunna ta sig till kvällsaktiviteter och samhällsservice runt om i kommunen.
 • Föreningsstöd ska vara lättöverskådligt och förutsägbart
 • Lokal kultur och minoritetskultur är självklar och ska värnas
 • Främja barn och ungdomars rörelse genom gratis badhusbesök och nyttjande av fritidsanläggningar

 

Jämlik skolgång i hela kommunen

Alla elever har rätt att känna trygghet i sin skolmiljö och kunna tillgodogöra sig sin utbildning på bästa sätt. För att alla elever och förskolebarn, oavsett förutsättningar, ska få en god undervisning behöver skolans och förskolans resurser användas på rätt sätt. Insatser ska komma tidigt, skolans arbetsformer ska utvecklas för att vi ska vara Sveriges bästa skola varje år.

 • Förutsättningar att behålla Stödfunktioner runt läraren ska finnas.
 • De yngsta eleverna har sin skola så nära som möjligt
 • Elevhälsans personal och lärarna ges kontinuerlig kompetensutveckling
 • Förstärka förskolans tillgång till material, digital teknik och specialpedagogiska resurser.
 • Kommunal förskola finns över hela kommunen

 

Främjande äldreomsorg

Utifrån vår befolkningsstruktur kommer förväntningarna på kommunens vård och omsorg att både öka och förändras. Fler och tidigare insatser, med goda aktiviteter för äldre, ger utökade möjligheter för våra äldre att bo hemma eller i sitt närområde så länge som möjligt.

 • Verka för en bred politisk samsyn av framtidens äldreomsorg
 • Erbjuda boendealternativ samt kvalitativ vård och omsorg
 • Förstärka samverkan med Region Norrbotten i arbetet med Nära vård
 • Förstärkt rehabilitering utvecklas

 

En varierad arbetsmarknad

I Pajala kommun sysselsätts ungefär lika många i offentlig sektor som i privat, främst genom småföretagande. Att värna en differentierad arbetsmarknad är en självklarhet för Vänsterpartiet. Vi behöver förbättra dialogen mellan kommun och näringsliv och återskapa stöttning för expansion och utveckling av företag i vår kommun.

 • En väg in för företagare
 • Samverkan och samordning mellan kommun och andra aktörer vid rekrytering, kompetensförsörjning och samhällsutveckling.
 • Stärkt lokalt perspektiv vid upphandling

 

Pajala kommun mot framtiden

I norra Sverige pågår en enorm omställning med fokus på grön industri, även vår kommun är en del av det med en basnäring i gruvan och dess pågående elektrifiering. Samtidigt som vi har en växande turismnäring där besökare allt mer efterfrågar hållbara lösningar på de resmål de eftersöker. Vänsterpartiet vill att Pajala kommun är en aktiv och pådrivande del av utvecklingen som möjliggör samhällssatsningar, klimatomställning och en hållbar platsmarknadsföring. Vi värnar allmännyttan i hela kommunen och ser behovet av fler bostäder för att möjliggöra invånare att bo kvar och för inflyttning utifrån.

 • Verka för återbäring på naturresurser.
 • Främja utbyggnad av elektrisk infrastruktur samt infrastruktur för bredband, telefoni och vägar.
 • Klimatsmart bostadsbyggande
 • Skapa attraktiva boendemiljöer i hela kommunen
 • Utveckla gång- och cykelvägar och utemiljöer samt upprusta leder, synliggöra besöksmål.

 

Kopiera länk