artikel

Vårt kommunpolitiska program

Vårt kommunpolitiska program för perioden 2014-2018 i korta drag.

Vänsterpartiet Pajala vill ha en kommun där vi äger gemensamt för gemensam nytta, där kulturen får sin självklara plats, där skolbarn har så nära till skolan som möjligt
och får bästa kvalitet i skolgången, där ekologin har en naturlig plats och där kvinnor och män har samma möjligheter och utrymme. Vi vill:

Arbeta aktivt för att Pajala kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare
Erbjudande om heltid ska kvarstå och kompletteras med sänkt arbetstid för
kollektivanställda inom äldreomsorg, hemtjänst och individomsorg.

Ordna kollektiva lösningar för hela kommunen.
För en god och likvärdig samhällsservice oberoende bostadsort, exempelvis
genom anropsstyrd och kostnadsfri kollektivtrafik.

Stärka det lokala kulturlivet
Satsa på ett fortsatt rikt och varierat utbud där det lokala kulturarvet och
minoritetskulturerna har en självklar plats och där mångfald, tillgänglighet och delaktighet är ledorden. Avsätt minst 1% av kommunbudgeten till kultur och stärk kulturskolan

God planberedskap
Det ska säkerställas att det finns lämplig mark i beredskap för boende och
verksamhet. Samtidigt vill vi skydda områden som har speciella naturvärden från exploatering.

Att kommunen i allt beaktar ett hållbarhetsperspektiv.
Ska det finnas natur kvar till kommande generationer måste vi ta vårt ansvar för dagens konsumtion och förbrukning.

Garantera en välfärd fortsatt fri från
vinstintressen.

Ladda ner hela vårt kommunpolitiska program

Kopiera länk