Vår organisation

Vår partiförening är uppbyggd på följande sätt:

Högsta beslutande organ
Högsta beslutande organ är medlemsmöte. Det innebär att alla beslut som fattas i detta forum ska verkställas. Det är medlemsmöte som utser styrelse, förtroendevalda och fattar alla beslut av principiell karaktär. Vårt viktigaste medlemsmöte är årsmötet som hålls varje vår. På årsmötet väljs styrelse, revisorer, valberedning, där beslutas även om ansvarsfrihet för avgående styrelse, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Styrelse, revisorer och valberedning väljs för ett år.

Vi har i vår partiförening dessutom valt att utse en mediagrupp. Denna grupp är bland annat ansvarig för hemsidan.

Styrelsen och fullmäktigegruppen
Styrelsen arbetar således på uppdrag av medlemsmöte. Mer operationella frågor ligger hos styrelsen. Vår främsta företrädare i partiföreningen är ordförande.

Näst högst beslutande organ i partiföreningen är således styrelsen. Direkt underställd styrelsen är bland annat fullmäktigegruppen. Detta är på samma sätt som riksdagsgruppen är underställd partistyrelsen och landstingsgruppen är underställd distriktsstyrelsen.

Förtroendevalda
Att vara förtroendevald innebär att medlemmarna har gett vissa utsedda personer förtroende att besluta i vissa frågor. Exempel på förtroendeuppdrag är ledamot i fullmäktige, uppdrag i nämnder och styrelser, ombud till ABF och Folkets Hus. Som förtroendevald har du rätt att delta i beslut i den löpande verksamheten i den nämnd eller styrelser du sitter i, men alla principiellt viktiga frågor måste lyftas till medlemsmöte.

Val till uppdrag
Alla poster i partiföreningen är obesatta tills dess att korrekt val hållits. Det innebär att det inte finns företräde för någon till förtroendeuppdrag. Detta regleras tydligt i våra stadgar. Krav på poster baserat på exempelvis antal år i partiet är alltså direkt i strid med våra stadgar.

Dialog med medlemmar
Dialog med våra medlemmar är viktigt. Rätt forum för att diskutera frågor är medlemsmöte. Alla medlemmar som vill lyfta frågor i partiföreningen bör således ta kontakt med styrelsen eller skicka in en skrivelse. På detta sätt får alla medlemmar som vill diskutera frågor som berör partiföreningen delta i diskussionen.

Ordförande i partiföreningen kallar till styrelsemöte, men det är styrelsen som kallar till medlemsmöte.

Icke varannan damernas…
För att motverka den indirekta kvoteringen av män i vårt samhälle har vi i Vänsterpartiet i våra stadgar att kvinnor ska utgöra minst 50 % i alla valda församlingar. Det innebär inte att vi ska ha varannan damernas, utan att kvinnor ska vara i majoritet eller ha minst hälften av utsedda poster. Rent krasst kan det ge på exempelvis fullmäktigelistan att vi har 9 kvinnor och en man på de första 10 platserna.

Två typer av medlemsmöten
Vi har två olika typer av medlemsmöten i vår partiförening: medlemsmöte och kommunpolitiskt medlemsmöte. Skillnaden mellan dessa typer av möten är att på medlemsmöten beslutar vi om interna frågor som rör partiföreningen, exempelvis studier, val av ombud och tillsättande av förtroendeposter. På våra kommunpolitiska medlemsmöten diskuterar vi aktuella kommunpolitiska frågor. Dessa hålls alltid 8 dagar innan kommunfullmäktige, (alltid söndag) kl 17.00. Dagordningen på dessa möten utgår från dagordningen på kommande fullmäktige. Men på dessa möten informeras även medlemmarna av våra förtroendevalda om vad som händer i respektive nämnd och styrelse. Våra medlemmar har således möjlighet på dessa möten att debattera, få information och kunna påverka den kommunpolitik som vi bedriver.